Cloud Backup

Cloud Backup to mechanizm tworzenia i przywracania kopii zapasowych danych z serwerów (i stacji roboczych) działających pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, złożony z dwóch podstawowych elementów tworzących jego solidne fundamenty.
Pierwszym z nich jest magazyn danych w chmurze Microsoft Azure - dostępny w trzech wariantach: Lokalnie nadmiarowym (Locally Redundant Storage - LRS), geograficznie nadmiarowym (Geographically Redundant Storage - GRS) oraz strefowo nadmiarowym (Zone Redundant Storage - ZRS). LRS charakteryzuje się wieloma replikami danych w obrębie jednego regionu (centrum danych), GRS to zaś wiele kopii danych replikowanych pomiędzy dwa regiony, które są od siebie oddalone o minimum 640km. Magazyn strefowo nadmiarowy (ZSR) posiada wiele kopii danych, ale oddalonych od siebie o minimum 40km. Drugim elementem składowym mechanizmu Cloud Backup jest otwarte narzędzie pozwalające na automatyzację tworzenia i przywracania kopii zapasowych (całościowych, jak i przyrostowych), a także na czyszczenie magazynu i sprawdzanie integralności danych. Kod źródłowy tego narzędzia dostępny jest publicznie, a jego instalacja jest możliwa także wprost z repozytoriów najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux.

Kopie zapasowe danych z różnych serwerów mogą być składowane w różnych magazynach, różnych wariantach replikacji i w różnych lokalizacjach (do wyboru 17 regionów na całym świecie). SLA (Service Level Agreement) dla magazynu danych gwarantowany jest finansowo na poziomie 99.9% (zarówno dla odczytu jak i zapisu danych) - 99.9% to niedostępność usługi przez maksymalnie 43.8 min w ciągu miesiąca. Chmura Microsoft Azure certyfikowana jest do przechowywania danych medycznych oraz danych wrażliwych - nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale i w innych regionach świata, zgodnie z lokalnym prawodawstwem. W przypadku tworzenia kopii zapasowych danych, które nie mogą opuścić terytorium Unii Europejskiej, możemy skorzystać z regionu UE oraz gwarancji zgodności chmury Microsoft Azure z normami i wytycznymi Komisji Europejskiej w tej kwestii.

Narzędzie wykorzystywane do tworzenia, przywracania i zarządzania kopiami zapasowymi napisane jest w języku Python i jest narzędziem otwartoźródłowym, udostępnionym na licencji zgdonej z GPL. Narzędzie to pozwala na tworzenie mniej lub bardziej skomplikowanych skryptów odpowiedzialnych za mechanizmy zarządzania kopiami zapasowymi - od prostego polecenia wykonania lub przywrócenia kopii zapasowej, przez usuwanie kopii o okreslonym wieku, po złożone mechanizmy oparte o zależności i instrukcje warunkowe. Dzięki połączeniu różnego rodzaju narzędzi, możliwe staje się tworzenie nie tylko kopii zapasowych standardowych plików, ale także zrzutów baz danych.

STRATEGIA REPLIKACJILRSZRSGRS
Dane są replikowane pomiędzy różnymi centrami danychNieTakTak
Liczba kopii danych utrzymywanych na oddzielnych węzłach336
SLA (zapis i odczyt)99.9%99.9%99.9%

Magazyn lokalnie nadmiarowy

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) replikuje Twoje dane w obrębie regionu w którym utworzony został dany magazyn. W celu zwiększenia trwałości danych, każde żądanie zapisu Twoich danych w Twoim magazynie replikowane jest trzy razy. Te trzy repliki danych umieszczone zostają w odzielnych strefach odporności na SPOF (Fault Domain) i różnych strefach aktualizacji (Update Domain). Fault Domain to grupa węzłów (serwerów) przechowujących dane reprezentująca jedną, fizyczną jednostkę, którą możemy zobrazować jako jedną szafę (rack). Upgrade Domain to grupa węzłów fizycznych, która zostaje jednoczesnie zaktualizowana - co może wywołać niedostępność usługi. Dzięki temu mamy pewność, ze Twoje kopie zapasowe będa dostępne zarówno w przypadku fizycznej awarii jednego z węzłów, jak i w przypadku aktualizacji ficznego serwera leżącego pod którymś z węzłów. Każda operacja tworzenia kopii zapasowej zostaje uznana za zakończoną dopiero w momencie, gdy zostanie zapisana do każdej z trzech replik. O ile nadmiarowość geograficzna jest rekomendowana dla większości rozwiązań, o tyle lokalnie nadmiarowy magazyn może być przydatny w niektórych scenariuszach użycia:

 • LRS jest mniej kosztowny niż GRS, ale jednolcześnie oferuje większa przepustowość - z racji braku konieczności asynchronicznej replikacji danych. Jeśli tworzysz kopię zapasową danych, które nie wymagają bezwzględnej odporności na niedostępnoiść usługi na poziomie centrum danycn (w tym klęski żywiołowej), to rozwiązanie to jest idealne do tego celu.
 • Niektóre dane ograniczone są do replikacji tylko w jednym regionie z uwagi na wymagania prawne.

Magazyn strefowo nadmiarowy

Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) replikuje Twoje dane do dwóch (lub trzech) centrów danych w obrębie tej samej lub dwóch różnych stref, dostarczając wyższą trwałośc danych niż LRS. Wybór ZRS chroni przed skukami awarii na poziomie centrum danych.

Magazyn geograficznie nadmiarowy

Magazyn geograficznie nadmiarowy replikuje Twoje dane do innego regionu (SECONDARY), który jest oddalony od pierwotnego (PRIMARY) o minimum 640km. Wybór GRS chroni przed skutkami awarii dotykających całych regionów - np. klęski żywiołowe lub awarie przyłączy krajowych i regionalnych. W przypadku magazynów geograficznie nadmiarowych, zmiana w magazynie jest najpierw przekazywana do pierwotnego regionu (PRIMARY), gdzie jest replikowana trzy razy. Następnie zmiana jest przesyłana do zapasowego regionu (SECONDARY), gdzie także jest replikowana trzy razy ze standardowym rozdzieleniem Fault Domains i Update Domains.

Tworząc magazyn danych, wybierasz jego pierwotny region. Region zapasowy jest dobierany automatycznie w zależności od tego, jaki wybrałeś region jako pierwotny i nie może zostać on zmieniony. Poniższa tabela ukazuje korelację między poszczególnymi regionami pierwotnymi i zapasowymi:

PRIMARYSECONDARY
North Central USSouth Central US
South Central USNorth Central US
East USWest US
West USEast US
US East 2Central US
Central USUS East 2
North EuropeWest Europe
West EuropeNorth Europe
South East AsiaEast Asia
East AsiaSouth East Asia
East ChinaNorth China
North ChinaEast China
Japan EastJapan West
Japan WestJapan East
Brazil SouthSouth Central US
Australia EastAustralia Southeast
Australia SoutheastAustralia East

Kompatybilność

Cloud Backup jest kompatybilny z najpopularniejszymi dystrybucjami systemu Linux:

 • Ubuntu
 • Debian
 • Red Hat
 • CentOS
 • SUSE / OpenSUSE
 • Inne: Zapytaj

Narzędzia wykorzystywane do tworzenia i odzywskiwania kopii zapasowych dostępne są w repozytoriach systemów operacyjnych lub w formie kodów źródłowych umożliwiających zbudowanie narzędzi. Kody źródłowe dostępne są na platformie launchpad i objęte są licencją zgodną z GPL. Poniżej wymienione zostały zależności konieczne do spełnienia w celu zbudowania lub zainstalowania narzędzi w systemie Linux:

 • python
 • libc6
 • librsync1
 • gnupg
 • python-lockfile
 • python-pexpect
 • ncftp
 • python-boto
 • python-paramiko

Oferta

Ceny magazynu

Zużycie magazynu danych w chmurze Microsoft Azure rozliczane jest zgodnie z realnym zużyciem. Oznacza to, że jeśli w okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) zużyte zostanie 100GB, to należność zostanie naliczona jedynie za zużyte 100GB. Jeśli zużycie będzie na poziomie 1GB/mc, to należność naliczona zostanie za 1GB. Zasada jest identyczna niezależnie od skali zużycia - zmienia się jedynie cena za każdy Terabajt danych - zgodnie z tabelą poniżej:

WYKORZYSTANA PRZESTRZEŃLRSZRSGRS
Pierwszy 1 TB / mc€0.0203 za GB€0.0253 za GB€0.0405 za GB
następne 49 TB (1 do 50 TB) / mc€0.02 za GB€0.0249 za GB€0.0399 za GB
następne 450 TB (50 do 500 TB) / mc€0.0196 za GB€0.0245 za GB€0.0392 za GB
następne 500 TB (500 do 1,000 TB) / mc€0.0193 za GB€0.0241 za GB€0.0385 za GB
następne 4,000 TB (1,000 do 5,000 TB) / mc€0.0189 za GB€0.0237 za GB€0.0378 za GB
ponad 5,000 TB / mcZapytajZapytajZapytaj

Sposoby rozliczeń kosztów magazynu

Podstawowym sposobem rozliczania zużycia magazynu danych w chmurze Microsoft Azure jest płatnośc kartą kredytową. Należność w tym trybie naliczana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego i tąże kwotą obciążana jest wskazana karta kredytowa. Faktura VAT wystawiona przez Irlandzki oddział firmy Microsoft przesyłana jest w ciągu 30 dni do klienta. Choć jest to sposób najwygodniejszy dla klienta, to charakteryzuje się najmniejszą sprawnością optymalizacji wydatków i najdłużsyzm okresem księgowania wydatków (których wielkości nie znamy do momentu zakończenia okresu rozliczeniowego). Drugim, zalecanym sposobem rozliczania wydatków na chmurę Microsoft Azure jest otwarcie tak zwanej Umowy Open - choć jej nazwa sugeruje pewne zobowiązanie terminowe, to nie należy się tego spodziewać. Umowa Open polega na zakupie tak zwanych tokenów, które doładowują konto klienta na określoną sumę środków (każdy token to około €84), które następnie sa zużywane w modelu obciążania za realne zużycie zasobów. Tokeny można zakupić od partnera firmy Microsoft, a co najważniejsze można przy umowie Open liczyć na preferencyjną cenę tokenów - klienci naszej firmy mogą liczyć na rabat w wysokości przynajmniej 5%, a im większy zakup, tym większy rabat! Ostatni, trzeci sposób rozliczania, to Enterprise Agreement. W tym modelu klient zobowiązuje się do przedpłaty rocznego zobowiązania w wynegocjowanej kwocie. W tym modelu klient może liczyć na przynajmniej 25% rabatu. Ddoatkowo klient dostaje dostęp do prywatnego panelu zarządzania usługami w chmurze Microsoft Azure, dzięki czemu może przyznawać swoje zasoby pracownikom własnej firmy w sposób zbliżony do pracy z chmurą prywatną - cały czas korzystając jednak z zasobów chmury publicznej w 17 lokalizacjach na całym świecie.

FORMA PŁATNOŚCIFaktura VATRabatMinimalne zobowiązanieZobowiązanie czasowe
Karta kredytowa (post-paid)EU (z dołu)NieNieNie
Umowa Open (pre-paid)PL (z góry)Tak (od 5%)Tak (€84)Nie
Entrprise Agreement (pre-paid)EU (z góry)Tak (od 25%)Tak (Zapytaj)Tak

NORMY I STANDARDY

HIPAA / HITECH

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) jest przepisem prawnym obowiązującym w USA, który reguluje kwestie związane z chronionymi danymi pacjentów (Protected Health Information - PHI). Chmura Microsoft Azure oferuje swoim klientom HIPAA Business Associate Agreement (BAA), deklarując tym samym przestrzeganie założeń obostrzeń bezpieczeństwa i ochrony danych wymuszonych przez HIPAA.

ISO/IEC 27018:2014

Firma Microsoft jest jedynym dostawcą usług świadczonych w modelu chmury publicznej, który oficjalnie przestrzega w praktyce norm ISO/IEC 27018, pokrywających przetwarzanie prywatnych informacji przez dostawców usług chmurowych. Normy ISO/IEC 27018 obejmują zakaz wykorzystania danych klienta w celach reklamowych i marketingowych bez jego wyraźnej zgody.

ISO/IEC 27001/27002:2013

Certyfikat ISO/IEC 27001/27002:2013 potwierdza, że firma Microsoft wprowadziła uznane na arenie międzynarodowej normy bezpieczeństwa informacji określone w niniejszym standardzie - w tym wytyczne i ogólne zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

EU Model Clauses

Firma Microsoft gwarantuje klientom z obszaru UE dotrzymanie Standardowych Klauzul Umownych, które zapewniają gwarancje kontraktowe w obszarze transferu danych osobowych. Microsoft jest pierwszą firmą, która otrzymała zgodę 29 grupy roboczej Komisji Europejskiej do wypełnienia wymienionych zobowiązań umownych.


© Free Media 2019 - wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wysokiej dostępności.